Om frimureriet

Våre dagers frimureri

En orden for medmenneskelighet

Mennesker med felles interesser og felles synspunkter søker ofte sammen for å dyrke det de finner viktig og verdifullt. Slik har det vært gjennom tidene og slik er det i dag. Det er dette behovet som i flere hundre år har samlet frimurerbrødre kveld etter kveld, og fortsatt gjør det i loger over det ganske land.

Frimureriet i Norden bygger på det kristne livssyn, med følgende fellesnevner: Vi har en skaper over oss og vi har vår neste ved vår side. Det frimureriske arbeid begynner med erkjennelsen av at Skaperen er større enn det skapte, og at vi alle har et forpliktende forhold til de mennesker som omgir oss.

Et medlemskap for livet – en lære for livet

Frimureriet er så omfattende at det ikke kan tilegnes på én gang. Den enkelte frimurerbroder må derfor trinn for trinn leve seg inn i den frimureriske lære. Læren er så rik og taler så sterkt til den enkelte frimurerbroder, at den er tilstrekkelig til å beskjeftige ham resten av livet. Dette er grunnen til frimureriets oppbygning i 10 grader og kan betraktes som en trinnvis utviklingsprosess.

Frimureriet stiller visse krav til nye medlemmer

Et nytt medlem må bekjenne seg til den kristne religion, være fylt 24 år og ikke umyndiggjort. Han må ha et godt medborgerlig omdømme, uklanderlig vandel og gode seder, og hans økonomi må være slik at medlemskapet i Ordenen ikke vil være en belastning for søkerens eller hans families økonomi.

Fadderne spiller en viktig rolle

Innmeldelse i Frimurerordenen skjer etter en fastlagt prosess. En anmelder må på den søkendes vegne rette en henvendelse til logen om opptagelse. Som referanse skal det oppgis fire frimurerbrødre av III grad eller høyere. Er dette vanskelig, vil logen være behjelpelig med å finne en løsning. Anmelder og 1. referanse vil være den søkendes faddere ved opptagelsen.

Kjenner du ingen frimurere? Da kan du sende en henvendelse direkte til Frimurerlogene i Ålesund gjennom skjemaet på vår «Bli medlem»-side. Du kan også sende en henvendelse til Frimurerordenen sentralt her.